Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) je skupščina Hrvatskega kluba »KOMUŠINA« Škofja Loka dne 06.12.2008 sprejela

S    T    A    T    U    T

HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO »KOMUŠINA«

ŠKOFJA LOKA

I.                   SPLOŠNE DOLOČBE

1.  ČLEN

Ime društva je: Hrvaško kulturno umetniško društvo »Komušina« Škofja Loka.

Sedež društva je v Škofji Loki, Partizanska cesta 1/5

2.  ČLEN

Društvo je prostovoljno združenje Hrvatov, ki so prebivali na območju Teslića, v drugih mestih BIH ter na Hrvaškem in sedaj živijo v Republiki Sloveniji ter drugih Hrvatov, ki živijo v Republiki Sloveniji.

3.  ČLEN

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Društvo deluje v javnem interesu.

4.  ČLEN

Društvo ima svoj grb in pečat.

Grb društva je sestavljen iz enega dela hrvaškega grba in drugi del kapelica Marijinega svetišča na Kondžilu. Svetišče je v mestu Komušina od koder je večina članov društva. Pečat  je okrogle oblike, velikost kroga je 38 mm. Na pečatu je prav tako del hrvaškega grba in kapelica Marijinega svetišča na Kondžilu. V sredini spodaj je napisano ŠKOFJA LOKA  1993.  Ob robu pečata je izpisano HRVAŠKO KUD »KOMUŠINA« .Zgoraj je je napisano SLOVENIJA

Pečat lahko uporabljajo predsednik, tajnik, blagajnik ter pooblaščeni člani.

5.  ČLEN

Društvo  je pravna oseba zasebnega prava.

6.  ČLEN

Društvo se lahko včlani v mednarodno društveno organizacijo s podobnimi cilji in nalogami navedenimi v tem statutu, pod pogojem, da dejavnost mednarodne društvene organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

 

7. ČLEN

Društvo se lahko včlani v zvezo sorodnih društev ali sodeluje z drugimi in podobnimi organizacijami v Republiki Sloveniji na kulturnem, umetniškem, znanstvenem in športnem področju.

8. ČLEN

Delovanje društva  in njegovih članov je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

9. ČLEN

Društvo Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

  1. Ožjo javnost obvešča:

–          z organiziranjem tiskovnih konferenc in okroglih miz

–          z objavljanjem obvestil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih

–          z izdajo internega glasila društva.

–          s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.

  1. Širšo javnost obvešča:

–      s tem, da so seje društva javne in da se nanje vabi novinarje ter druge osebe, ki jih zanima

delovanje društva.

–     prek drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in informacij je odgovoren predsednik društva.

II.                CILJI DRUŠTVA

10. ČLEN

Cilj društva je, da dviguje kulturni, izobraževalni in športni nivo svojih članov.

– Spodbuja kulturno, izobraževalno, športno in umetniško delovanje svojih članov.

– Spodbuja in razvija medsebojno spoštovanje in prijateljstvo med ljudmi.

– Organizira delovanje društva po sekcijah: glasbene, dramsko-recitatorske, literarne,plesne,folklorne

Športne in planinske.

– Organizira proslave, koncerte, razstave svojih članov, potovanja in podobno za svoje člane.

– Ohranja kulturno dediščino in običaje mesta Komušina, kot tudi drugih mest, iz katerih izhajajo člani

društva.

III.             NAČIN URESNIČEVANJA CILJEV DRUŠTVA

 

11. ČLEN

Društvo uresničuje cilje in namene društva z naslednjimi nalogami:

– s prireditvami ter sodelovanjem članov društva na prireditvah, ki jih organizirajo

podobne organizacije na območju Republike Slovenije, kot tudi v tujini,

– z ustanavljanjem pevskih in dramskih sekcij, sekcij ročnih del, narodnih noš,

običajev in športnih prireditev,

– z usposabljanjem članov društva na kulturnem in izobraževalnem področju,

– z razvijanjem kulturne identitete svojih članov, predstavljanjem njihove

kulturne dediščine v slovenskem kulturnem prostoru,

– za uspešnejše delo ima društvo svoje sekcije, v katere se povezujejo člani društva po

strokovnem principu,

– sekcija ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom društva.

Društvo se ukvarja z neprofitno gostinsko dejavnostjo, izključno za člane društva

.

IV.             ČLANSTVO

12. ČLEN

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije hrvaškega rodu, ki sprejme statut in se ravna po njem ter podpiše pristopno izjavo.

Član društva lahko postane tudi tuj državljan, ki je po rodu Hrvat in druge osebe hrvaškega rodu ki živijo v Republiki Sloveniji, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ali začasno prebivališče več kot eno leto.

V.                PRAVICE ČLANOV

13. ČLEN

Vsak član društva ima pravico voliti in biti izvoljen v organe društva.

Pravica vsakega člana je, da odloča ter svobodno izraža osebno mnenje.

Člani imajo pravico dajati predloge in sugestije organom društva.

Člani društva imajo pravico biti informirani o delu društva.

VI.             DOLŽNOST ČLANOV

14. ČLEN

Člani so dolžni spoštovati statut društva in sklepe njegovih organov.

– Člani imajo dolžnost in obveznost plačevati članarino, ki jo določi skupščina.

– Vsi člani društva, ki so izvoljeni v organe društva, so dolžni vestno in odgovorno izpolnjevati

prejete naloge in obveznosti.

Vsi člani  društva so dolžni da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomoreju k uresničitvi delovnega programa društva, ter da vestno in odgovorno skrbijo za premoženje in drugo ki je last društva.

 

15. ČLEN

Častni član društva  lahko postane oseba, ki je s svojim delom pripomogla društvu pri njegovem uspešnem delu.

16. ČLEN

Delo v organih društva  je častno in prostovoljno. Za opravljeno delo člani društva in člani v organi društva ne prejemajo plačila.

17. ČLEN

Društvo lahko nagradi in pisno pohvali posameznega člana društva za posebno zavzetost pri uresničevanju ciljev društva.

– Društvo lahko nagradi in pohvali pravne in fizične osebe za pomoč, ki jo nudijo društvu.

Nagrade in pisne pohvale dodeli skupščina na predlog predsedstva društva.

VII.          PRENEHANJE ČLANSTVA

18. ČLEN

Članstvo v društvu preneha:

–          s smrtjo

–          z izstopom

–          s črtanjem

–          z izključitvijo

19. ČLEN

Vsak član društva lahko svobodno in prostovoljno izstopi iz društva  in pisno obvesti predsedstvo društva.

– Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine petkrat zaporedoma ali v teku enega leta.

– Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 13. in 14. členu tega

statuta ali zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in tak ukrep izreče disciplinsko

sodišče.

VIII.       ORGANI DRUŠTVA

20. ČLEN

Organi društva so:

–          skupščina

–          predsedstvo društva

–          nadzorni odbor

–          disciplinsko sodišče

21. ČLEN

Skupščina je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo jo vsi redni člani društva. Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetnem času navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku skupščine skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za dodatnih 30 minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj deset članov.

– Skupščino vodi predsednik skupščine.

– Mandat predsednika in podpredsednika skupščine traja štiri leta.

22. ČLEN

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino sklicuje predsedstvo društva enkrat letno. Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo lahko predsedstvo društva na svojo pobudo in na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo

najmanj  petine članov društva. Skupščina na svoji izredni seji obravnava samo stvari za katere je sklicana. Predsestvo društva ima dolžnost na zahtevo predlagatelja, sklicati izredno skupščino v roku trdesetih dni.

 

23. ČLEN

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje na skupščini najmanj polovica članov. Način glasovanja določi skupščina. Volitve v organe  društva so tajne,isti postopek se primeni tudi pri razrešitvi, če zakonom ni drugače določeno.

24. ČLEN

Na skupščini smejo biti prisotni člani za katere je sklicana, častni gostje,donatori,sponzori in sredstva informiranja, ali če se določi drugače.

25. ČLEN

Skupščino odpre predsednik društva, naprej pa jo vodi predsednik skupščine dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva podpisnika zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacisko komisijo in druge delovne organe.

26. ČLEN

Skupščina:

–          sklepa o dnevnem redu

–          razpravlja o delu in poročilu predsedstva društva, nadzornega odbora in disciplinskega sodišča ter sklepa o njih

–          sprejema delovni program

–          odloča o pritožbah proti sklepom predsedstva društva ali odločbam disciplinskega sodišča

–          sprejema finančni načrt za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun

–          sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva

–          odloča o višini članarine

–          odloča o prenehanju društva

–          voli in razrešuje člane predsedstva društva, NO, disciplinskega sodišča in predsednika društva

–          odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin

–          imenuje častne člane

–          odloča o drugih pomembnih vprašanjih ki so pomembna za delo društva.

–          imenuje častne člane

27. ČLEN

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik skupščine, dva podpisnika zapisnika in zapisnikar.

IX.             PREDSEDSTVO DRUŠTVA

28. ČLEN

Predsedstvo društva opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

29. ČLEN

Predsedstvo sestavlja največ 15 članov predsedstva. Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.

Novo izvoljeno predsedstvo predlaga skupščini kandidate za predsednika društva izključno iz vrst novo izvoljenega predsedstva.

–          Če je kandidatov več, je izvoljen tisti, ki prejme največ glasov.

–          Če je samo en kandidat, mora imeti več kot 50 % glasov od prisotnih na skupščini.

30. ČLEN

Društvo ima: športno, folklorno dramsko in planinsko sekcijo.

Vodje sekcij voli predsednik društva. Dolžnosti vodij sekcij so usmerjanje in organiziranje dela sekcij. Za svoje delo so vodje sekcij odgovorni predsedstvu. Predsednik lahko zamenja vodjo sekcije, če se ne drži STATUTA HRVAŠKO KULTURNO UMETNIŠKOG DRUŠTVA »KOMUŠINA«.

X         ODGOVORNOST PREDSEDNIKA IN PRESEDNIŠTVA DRUŠTVA

31

(1) Če temeljni akt ne določa drugače, za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.
(2) Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
(4) Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi.

 

XI.               ZASTOPANJE  DRUŠTVA

32. ČLEN

Predsednik zastopa društvo

Predsednik usmerja delo predsedstva.

Predsednik spremlja delo sekcij društva.

Predsednik poda predlog za uvedbo disciplinskega postopka.

Predsednik poda predlog za zamenjavo vodij sekcij.

Predsednik pripravi dnevni red in vodi seje predsedstva.

33. ČLEN

Predsedstvo upravlja s delom hrvaškega kulturno umetniškega društva, v času med dvema skupščinama po smernicah sprejetih na skupščini društva .Praviloma se sestaja enkrat mesečno, po potrebi lahko tudi večkrat.

34. ČLEN

Predsednika in člane predsedstva voli skupščina na vsaki dve leti in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Podpredsednike  izbere predsednik sam iz članov predsedstva.

35. ČLEN

Predsedstvo opravlja naslednje naloge:

–          sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino,

–          pripravlja in predlaga finančni načrt in zaključni račun,

–          sestavlja predlog programa dela,

–          skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva,

–          pripravi predlog statuta, njegovih sprememb ter drugih aktov društva,

–          vodi evidenco članstva,

–          predsedstvo predlaga skupščini o nakupu in odtujitvi nepremičnin.

–          sprejme poslovnike o delu predsedstva in delovnih komisij predsedstva.

–          ustanavlja in imenuje začasna delovna telesa.

–          predlaga skupščini predloge za častne člane.

36. ČLEN

Predsedstvo sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če za njih glasuje večina navzočih članov.

37. ČLEN

Če se število članov v predsedstvu zmanjša, po potrebi skupščina izvoli nove člane na način, kot so bili izvoljeni prvotni člani.

XII.          NADZORNI ODBOR

38. ČLEN

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let. Nadzorni odbor izvoli izmed svojih vrst predsednika. Skupščina izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.

39. ČLEN

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja in nadzoruje delo predsedstva društva  in drugih organov društva. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pismeno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. Nadzorni odbor opravlja stalen nadzor nad finančnim poslovanjem, zlasti nadzira, če se sredstva porabljajo namensko in racionalno ter v skladu s prejetim finančnim načrtom.

40. ČLEN

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

XIII.       DISCIPLINSKO SODIŠČE

41. ČLEN

Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani ter jih izvoli skupščina za dobo dveh let. Skupščina izvoli tudi dva namestnika članov disciplinskega sodišča. Disciplinsko sodišče vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Odgovorno je skupščini. Sodišče lahko veljavno sklepa, če so na seji prisotni vsi trije člani, sklep je sprejet, če zanj glasujeta dva člana.

XIV.       MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

42. ČLEN

Dohodki društva so:

–          vpisnina in članarina,

–          dohodki od prireditev,

–          dodeljena sredstva od telesno-kulturnih organizacij,

–          druge dotacije,

–          darila in prispevki,

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

43. ČLEN

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

44. ČLEN

 

Finančno poslovanje društva  poteka preko transakcijskog računa. Blagajnik, ki ga izvoli predsedstvo, vodi finančno poslovanje društva  v skladu z računovodskimi standardi za društva. Denarna sredstva društva  vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju predsedstvu in skupščini društva.

45. ČLEN

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik, predsednik in pooblaščene osebe.

 

46. ČLEN

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno-materialno poslovanje društva. Materialno finančno poslovanje društva je podrobneje urejeno v pravilniku. Materialno finančno poslovanje hrvaškega kulturno umetniškega društva ” KOMUŠINA “.

XV.          DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

47. ČLEN

Za disciplinski prekršek se šteje, če člani društva huje kršijo statut in sklepe organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.

48. ČLEN

O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.

49. ČLEN

Disciplinsko sodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

–          opomin,

–          javni opomin,

–          izključitev.

O pritožbah proti ukrepom disciplinskega sodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu skupščina kot drugostopenjski organ.

XI       VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

50 ČLEN

Varovanje osebnih podatkov je urejeno posebnim pravilnikom usklajenim po zakonu o varovanju osebnih podatkov.

XVI.       KONČNE DOLOČBE

51. ČLEN

Društvo preneha :

  1. po sklepu skupščine,
  2. po samem zakonu,
  3. zaradi spojitve z drugimi društvi in
  4. zaradi pripojitve k drugemu društvu

Društvo lahko sprejeme sklep o prenehanju. Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na skupščini navzočih članov ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstojati oz. če svojim delovanjem meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasilju in vojni.

Prenehanje v teh dveh primerih ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje društva prenese na občino Škofja Loka.

Društvo lahko tudi sprejeme sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali spojitvi z drugimi društvi. V teh dveh primerih pa preide premoženje društva na društvo, h kateremu bi se društvo pripojilo oz. na društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi.

52. ČLEN

Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina društva, uporabljati se začne, ko ga overi pristojno organ.

Ta statut je bil sprejet na skupščini dne 06.12.2008. Tega dne preneha veljati statut, sprejet na skupščini dne 18.12.2004.

Škofja Loka, dne: 06.12.2008

Tajnik društva: g. Marko Grgić

Predsednik društva: g. Anđelko Begić